Editors: Dr. Joseph J. Palackal C.M.I.  and Felix Simon

 

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ


ലാകു മാറാ
Laaku Maaraa (Resurrection hymn)

 

CMSI Ref Number 101-0035
Title Laaku Maaraa
Category  
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

 

Introduction

Text in East Syriac

 

Text in East Syriac
Translation in (Malayalam)

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

ܐܫܝܼܓܹܬ݂ ܕܲܟܝܵܐܝܼܬ݂ ܐܝܼܕܝ ܘܐܸܬ݂ܟܲܪܟܹܬ݂ ܠܡܲܕܒ݁ܚܵܟ ܡܲܪܝܵܐ

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀ ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

അശ്ശിഗേസ് ദക്‌യായീസ് ഈദൈ വെസ്കർക്കേസ് ല്മദ്ബഹാക് മറ്‌യാ

ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

ശുവ്‌ഹാ ലാവാ ഉലവ്റാ വല്റൂഹാ ദ്‌കുദിശാ. മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ

ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

 

Translation (Malayalam)

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

കർത്താവേ ഞാൻ കൈകൾ കഴുകി നിർമ്മലമാക്കുകയും നിന്റെ ബലിപീഠത്തിനു പ്രദിക്ഷിണം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമ്മേൻ

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

 

Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

 

Transliteration in English Translation (English) Glossary

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

ashigesu dakyaayeesu eedy veskarkkesu lmadbahaaku maryaa.

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa.
Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

washed my hands clean and went
around your altar, O Lord!

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
From eternity and forever. Amen and Amen.

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

Lāku = you;

mārā = Lord; d’ + kollā = of all; mawdēnan = we praise

u + lāk = and you; īšō mišihā = Jesus Christ;

mšabhīnan = we glorify; d + ath +hu = because you are;

mnahmānā = the sanctifier; d + pagra + in = of our bodies;

W + ath + hu = and you are; pārōqā = savior;

thāwā = the gracious; nawšasan = of our souls

 

 

Text in Syriac
Transliteration in Malayalam

Available recordings

Qambel Maran | Syriac chants

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number 96Notes+6

1.

Chanting of slotha (prayer) followed by the Resurrection hymn in Syriac. Sebastian Menachery 52k Melody for solemn occasions in the Syro Malabar Church.

2.

  Bishop Joseph Kallarangatt 15i  

3.

  Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad 37  

4.

  Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi 29 Instruction
5. Syriac during Qurbana in Malayalam   67 A  
6.   Binu & Deepa singing syriac chants 78e  
7.   Dr. Jacob Vellian 80H  
8.   Holy Cross Church, Frankfurt-Bornheim, Germany ; 82B  
9.   Fr. Mathew Mattam 62H  
10.   Fr. Paul Kodamullil ; 3A  
11.   Holy Cross Church, Frankfurt-Bornheim, Germany. 82B  
12.   Sacred Heart Roman Catholic Church, at Liverpool, 64A  
13.   Dr. Joseph J. Palackal CMI 67  
14.   Old Cathedral Church ,Pala 70H  
15.   Fr THOMAS KANJIRATHUMOOTTIL

 

88  
16.   Maria Joseph and Bro. Libin

 

90  
18.   St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas,

 

100  
19.   Fr. Augustine Kandathikkudyil

 

96  
20.   St. Jude Syro Malabar Church, N. Virginia, USA

95  
21.   St, Jude Syro Malabar Catholic Church, Northern Virginia, USA 101  
22.   Fr. Probus Perumalil, CMI` 119  
23.   Fr Cyril Thayyil and the Choir team of Infant Jesus Church, Koovappadam, Kochi 122  
24.   St. Sebastian's Church, Mannarkad, Pala 127  
25.   Benady Anikkad and Papooty Master (on Violin) 128
26.   Dr. Joseph J. Palackal CMI 129  
27.   Pappootty Master (Violin) and Benedy Anikkad (Vocal) 138  
28.   Major Archbishop Cardinal George Alencherry. 145  
29.   Annmariya Njarakunnel 149  
30.   Fr. Cyril Thayyil 154  
31.   Choir Team , St. Peter and St. Paul Church, Elanji 155  
32.   Choir team, Marth Maryam Forane Church, Kuravilangad 156  
33.   Denny Sails Karamkunnel 161  
34.   Fr. Varghese (Saji) Mattathil 165-07  
35.   Fr Paul Kodamullil ( Pre-1962 Version) 172  
36.   Bishop Thomas Tharayil 201  
37.   Bishop Thomas Tharayil 210  
38.   Fr. George Nellikkatt and the Choir 225  

 

Music Score by S. Sebastian Ottaplackal

1. Lāku Mārā (Conductor's Score) 2. Lāku Mārā
(Chords & Voice)
3. Lāku Mārā
(1st Violin & Voice)
4. Lāku Mārā
(2nd Violin & Voice)
5. Lāku Mārā
(Cello & Voice)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

 

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print